Nieuwsarchief
Op deze pagina vindt u het archief met onze tips en adviezen. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Onderweegs & De Groot Accountants en Belastingadviseurs.
 
 • Een melding betalingsonmacht moet tijdig door de bestuurder van een vennootschap worden gedaan. Gebeurt dit niet, dan kan een bestuurder aansprakelijkstelling alleen voorkomen als hij aantoont dat het niet of niet tijdig melden van de betalingsonmacht niet aan hem te wijten is. Rechtbank Noord-Holland kwam onlangs tot de conclusie dat ziekte van de bestuurder geen geldig excuus was.
  Een melding betalingsonmacht moet tijdig door de bestuurder van een vennootschap worden gedaan. Gebeurt dit niet, dan kan een bestuurder aansprakelijkstelling alleen voorkomen als hij aantoont dat het niet of niet tijdig melden van de betalingsonmacht niet aan hem te wijten is. Rechtbank Noord-Holland kwam onlangs tot de conclusie dat ziekte van de bestuurder geen geldig excuus was. De zaak betreft een gewezen formeel (mede) bestuurder van een bv, die aansprakelijk was gesteld voor de belastingschulden van de bv over de tijdvakken september 2010 tot en met december 2010. Voor de tijdvakken november en december 2010 had hij de betalingsonmacht tijdig gemeld, voor de overige tijdvakken had geen tijdige melding plaatsgevonden. De melding betalingsonmacht over de tijdvakken november en december 2010 wordt op 28 januari 2011 niet-rechtsgeldig verklaard. De inspecteur had namelijk om aanvullende informatie verzocht, die niet werd verstrekt. Later dat jaar, op 30 augustus 2011, is de bv in staat van faillissement verklaard. De gewezen bestuurder is het niet eens met het bedrag van de aansprakelijkstelling. Meer in het bijzonder is in geschil of er sprake is van een tijdige en rechtsgeldige melding van de betalingsonmacht. En voor zover er geen sprake was van een tijdige en rechtsgeldige melding van betalingsonmacht is hij van mening dat dit niet aan hem te wijten was. Aan de hand van de feiten en wat de man op de zitting verklaart komt de rechtbank tot het oordeel dat geen sprake is van een tijdige en volledige melding. De informatie waar de inspecteur om heeft verzocht, is desgevraagd niet verstrekt. De bestuurder had die vraag doorgespeeld aan zijn administratiekantoor. Op zitting zegt hij dat aangezien de melding vervolgens niet rechtsgeldig is verklaard, hij er van uitgaat dat niet de gevraagde stukken zijn overgelegd. De man voert aan dat dit niet aan hem te wijten was. Hij voert beroept zich hierbij op zijn ziekte. In de betreffende periode zou hij psychische klachten hebben gehad. Op 10 juni 2010 had hij zich ziek gemeld en vanaf die datum was hij nauwelijks inzetbaar en slechts af en toe op kantoor aanwezig. Hij staaft een en ander met een brief van de huisarts en een psychiatrisch rapport. Dit overtuigt de rechtbank echter niet. Volgens de rechter zijn de psychische klachten van belanghebbende niet kort voor het einde van de meldingstermijn ineens opgekomen. Bovendien is gesteld noch gebleken dat hij ten gevolge van zijn gestelde psychische klachten niet meer in staat was om te beoordelen of hij zijn taak als bestuurder van de bv nog naar behoren kon vervullen. Integendeel, hij ging door met werken en was af en toe op kantoor en wilde de zaken oplossen. Op basis van bovengenoemde omstandigheden oordeelt de rechter dat de man onverkort verantwoordelijk is gebleven voor de vervulling van zijn taken als bestuurder van de bv. Daarnaast staat volgens de rechter vast, dat hij als bestuurder van de bv in de gelegenheid is geweest invloed uit te oefenen op het betalingsgedrag van de bv en dat hij verantwoordelijk was voor het nakomen van de fiscale verplichtingen. Het overdragen van werkzaamheden aan anderen doet aan de zeggenschap en verantwoordelijkheid niet af. Bron: Rb. Noord-Holland 6-03-2014
  Lees verder >
 • De Eerste Kamer heeft op 27 mei ingestemd met de pensioennovelle Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Belastingplan 2014 en de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen. Daarmee is de parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen afgerond.
  De Eerste Kamer heeft op 27 mei ingestemd met de pensioennovelle Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Belastingplan 2014 en de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen. Daarmee is de parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen afgerond. De veranderingen bij de pensioenopbouw, waaronder verlaging van het opbouwpercentage, treden op 1 januari 2015 in werking. Als gevolg van de aanpassingen zullen pensioenpremies dalen. De aanpassingen leiden tot een besparing op de Rijksbegroting die oploopt tot circa € 2,8 miljard in 2017 (structureel circa € 1,2 miljard). Met ingang van 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875% (voor pensioen op basis van middelloon). Diverse ingebouwde waarborgen zorgen ervoor dat de lagere pensioenopbouw doorwerkt in een daling van de pensioenpremie. Daarnaast blijft de aftopping van het pensioengevend inkomen ongewijzigd; op € 100.000 (in 2015). Bij een inkomen daarboven wordt het mogelijk om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen uit het nettoloon. Bron: Min SZW 27-05-2014
  Lees verder >
 • Doordat de bewaartermijn van vervoersbedrijven voor overzichten van transacties met de OV-chipkaart is verkort, kunnen belastingplichtigen niet altijd meer aantonen dat zij met het openbaar vervoer hebben gereisd. De staatssecretaris keurt daarom goed dat de werknemer op andere wijze (‘vrije bewijsleer’) aannemelijk maakt dat hij met het OV heeft gereisd. Belastingplichtigen waarbij de reisaftrek over de jaren 2011 of 2012 is gecorrigeerd vanwege het niet meer kunnen downloaden van reisgegevens, kunnen de inspecteur om een herbeoordeling van hun aangifte vragen op grond van deze goedkeuring.
  Doordat de bewaartermijn van vervoersbedrijven voor overzichten van transacties met de OV-chipkaart is verkort, kunnen belastingplichtigen niet altijd meer aantonen dat zij met het openbaar vervoer hebben gereisd. De staatssecretaris keurt daarom goed dat de werknemer op andere wijze (‘vrije bewijsleer’) aannemelijk maakt dat hij met het OV heeft gereisd. Belastingplichtigen waarbij de reisaftrek over de jaren 2011 of 2012 is gecorrigeerd vanwege het niet meer kunnen downloaden van reisgegevens, kunnen de inspecteur om een herbeoordeling van hun aangifte vragen op grond van deze goedkeuring. Voor een werknemer die met het openbaar vervoer reist zijn bij twee regelingen de plaats- of vervoerbewijzen van belang, namelijk voor de reisaftrek en voor de vergoeding van de werkelijke kosten onder de overgangsregeling. In een eerder stadium is al goedgekeurd dat door of vanwege het vervoerbedrijf gemaakte overzichten van transacties met de OV-chipkaart worden beschouwd als plaats- of vervoerbewijzen. In eerste instantie zouden de vervoersbedrijven deze overzichten twee jaar bewaren. Deze bewaartermijn is echter tussentijds beperkt tot een jaar en zes maanden. Door verkorting van de bewaartermijn heeft een aantal belastingplichtigen de door de inspecteur opgevraagde reisgegevens niet meer kunnen overleggen. Dat heeft geleid tot correctie van de reisaftrek. Dit gevolg acht de staatssecretaris ongewenst. Ook vindt hij het niet langer wenselijk om de eis te stellen dat de werknemer plaatsbewijzen kan overleggen. Als de werknemer op andere wijze (‘vrije bewijsleer’) aannemelijk maakt dat hij de reizen heeft gemaakt en – voor de reisaftrek – bovendien beschikt over een reisverklaring, vind de staatssecretaris dat voldoende bewijs. Vooruitlopend op wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 keurt hij met toepassing van de hardheidsclausule daarom voor aanslagen inkomstenbelasting die betrekking hebben op de jaren 2011 en latere jaren goed dat belastingplichtigen die gevraagd worden het bewijs voor de reisaftrek te leveren, ook op een andere wijze dan met plaatsbewijzen of overzichten van transacties, met de ‘vrije bewijsleer’, kunnen voldoen aan het verzoek van de inspecteur. Hieraan worden de volgende voorwaarden gesteld: de reiziger overlegt een reisverklaring van de werkgever waaruit blijkt welk reispatroon hij heeft gehad in het desbetreffende jaar; de reiziger maakt aannemelijk dat de reizen zijn gemaakt. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met betalingsbewijzen voor de OV-chipkaart of de reisgegevens van TLS. Deze goedkeuring geldt ook voor het onder de overgangsregeling in de loonheffingen te leveren bewijs van het reizen per openbaar vervoer. Belastingplichtigen waarbij de reisaftrek over de jaren 2011 of 2012 is gecorrigeerd vanwege het niet meer kunnen downloaden van reisgegevens kunnen de inspecteur om een herbeoordeling van hun aangifte vragen op grond van deze goedkeuring en uitsluitend voor zover het de reisaftrek betreft. Daarbij moeten zij alsnog voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden die aan deze goedkeuring zijn verbonden. Verzoeken om een herbeoordeling van de reisaftrek over 2011 en 2012 kunnen worden gedaan bij: Belastingen / Particulieren, dienstverlening en bezwaar, Belastingdienst, bezwaar team 02, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven De overgang van bewijslevering aan de hand van plaatsbewijzen naar de ‘vrije bewijsleer’ zal bij de eerstvolgende gelegenheid worden uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 en terugwerken tot en met 1 januari 2011. Bron: MvF 20-05-2014
  Lees verder >
 • Tijdelijk overtollige liquide middelen binnen een onderneming dienen binnen een redelijke tijd weer beschikbaar te zijn voor de onderneming om als ondernemingsvermogen te kunnen worden aangemerkt. Als met de middelen wordt gespeculeerd, dan is daarvan geen sprake.
  Tijdelijk overtollige liquide middelen binnen een onderneming dienen binnen een redelijke tijd weer beschikbaar te zijn voor de onderneming om als ondernemingsvermogen te kunnen worden aangemerkt. Als met de middelen wordt gespeculeerd, dan is daarvan geen sprake. Vader en zoon drijven samen een akkerbouwerbedrijf in de vorm van een maatschap. In 2007 gaat de zoon, op aanraden van zijn buurman, met een beleggingsadviseur in zee. Vader en zoon maken vanaf de maatschaprekening en vanuit privé bedragen over naar buitenlandse effectenrekeningen. Vanaf 1 mei 2008 drijft de zoon het akkerbouwbedrijf als eenmanszaak. Eind mei 2008 krijgt hij in verband met de bedrijfsovername een lening van € 800.000 van de bank als voorschot op de definitieve overnamesom. De zoon stort het bedrag nog diezelfde dag door naar de buitenlandse effectenrekening. In december 2008 verzoekt de zoon de bank om hem een krediet van € 300.000 te verlenen om dit geld te beleggen. De bank wijst de kredietaanvraag af. In juli 2009 doet de zoon bij de politie aangifte van oplichting tegen de beleggingsadviseur. In de loop van het boekjaar blijkt dat er van de ruim anderhalf miljoen die door vader en zoon is ingelegd niets meer terugkomt. De banklening van € 800.000 heeft de zoon aangemerkt als ondernemingsvermogen. Ook de overige ingelegde gelden merkt hij als ondernemingsvermogen aan. Omdat duidelijk werd dat de beleggingen als verloren konden worden beschouwd, heeft de zoon de beleggingen afgewaardeerd tot nihil. Bij het bepalen van de winst uit onderneming heeft de zoon een bedrag van € 800.000 als buitengewone lasten wegens verlies op beleggingen in aanmerking genomen. In zijn aangifte IB 2009 heeft hij dan ook een negatief box 1-inkomen aangegeven van € 631.505. De inspecteur is het hier niet mee eens en stelt het box-1-inkomen vast op € 88.758. Volgens de rechtbank kan er van worden uitgegaan dat het bedrag van de lening tijdelijk overbodig was en dat het de bedoeling was om het bedrag later in 2008 te gebruiken voor de overnamesom die de zoon aan zijn vader moest betalen. Vraag is echter of de beleggingen tot het ondernemingsvermogen kunnen worden gerekend of binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn onderneming zijn verkregen. Gezien de aard van de beleggingen zijn deze niet binnen het kader van de normale uitoefening van de onderneming verkregen. Daarbij maakt het niet uit dat het om een tijdelijke belegging ging. In beginsel behoren deze beleggingen dan ook niet tot het ondernemingsvermogen. Dat is slechts anders als sprake is geweest van belegging van tijdelijk overtollige liquide middelen. De zoon moet dan ook aantonen dat de beleggingen hebben plaatsgevonden op een zodanige wijze dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belegde middelen tijdig weer in de onderneming beschikbaar zijn. Gezien het feit dan een rendement van 2% per maand werd verwacht en de zoon verwachtte de helft van zijn ingelegde middelen terug te krijgen, had de zoon moeten begrijpen dat het om zeer riskante beleggingen ging. Omdat hij geen risicobeperkende maatregelen heeft genomen en ook niet kan aantonen dat hij van de beleggingsadviseur de garantie heeft gekregen dat hij de helft van het geld terug zou krijgen, vindt de rechtbank dat de beleggingen zodanig zijn dat sprake is van speculatie. De zoon heeft niet aangetoond dat de belegde middelen tijdig weer in de onderneming beschikbaar zouden zijn. Er is derhalve geen sprake van ondernemingsvermogen. De aanslag IB 2009 blijft dan ook in stand. Bron: Rb. Noord-Nederland 15-04-2014
  Lees verder >
 • Dient u in een procedure een beroepschrift te laat in, en zoekt u daarvoor een goede reden? Een eventuele detentie van uw adviseur valt daarbij af. Rechtbank Den Haag heeft aangegeven dat men zich daar niet achter kan verschuilen.
  Dient u in een procedure een beroepschrift te laat in, en zoekt u daarvoor een goede reden? Een eventuele detentie van uw adviseur valt daarbij af. Rechtbank Den Haag heeft aangegeven dat men zich daar niet achter kan verschuilen. Aan een belastingplichtige wordt een aanslag IB 2008 met boete opgelegd met als dagtekening 3 augustus 2011. Na telefonisch bezwaar te hebben gemaakt, vindt er in maart 2012 een gesprek plaats tussen de belastingplichtige, zijn toenmalige adviseur en de inspecteur.Op 22 mei 2012 laat de inspecteur per brief aan de adviseur weten dat hij het bezwaar gegrond zal verklaren en de aanslag zal verlagen. In zijn uitspraak op het bezwaar (gericht aan de adviseur van de belastingplichtige) heeft de inspecteur het bezwaar deels gegrond verklaard. Bij beschikking van 28 juni 2012 gericht aan belastingplichtige met daarop vermeld ‘uitspraak op bezwaar’ is de aanslag verminderd overeenkomstig het in de brief van 22 mei 2012 vermelde bedrag. Op 3 april 2013 dient de belastingplichtige een nadere aangifte in. Deze is als beroepschrift doorgestuurd. Vraag is of het beroep ontvankelijk is. Volgens de belastingplichtige is hij pas na afloop van de beroepstermijn op de hoogte is geraakt van zowel de aanslag als de uitspraak op bezwaar omdat zijn toenmalige adviseur gedetineerd was. De brief van 28 juni 2012 heeft de belastingplichtige niet ontvangen. De belastingplichtige vindt dan ook dat hij ontvankelijk is in zijn beroep en vraagt om vernietiging van de uitspraak op bezwaar en vermindering van de aanslag overeenkomstig de door belastingplichtige ingediende aangifte. Volgens de rechtbank moet de brief van 12 juni 2012 worden aangemerkt als uitspraak op bezwaar. Deze uitspraak op bezwaar is in conform de wet aan de toenmalige adviseur van belastingplichtige verzonden. De ontvangst door de adviseur is niet betwist, zodat de beroepstermijn ingevolge de wet op 13 juni 2012 is gaan lopen. Dat op de brief van 28 juni 2012 eveneens staat ´uitspraak op bezwaar´ en deze niet aan de adviseur is verzonden, maakt daarbij niet uit. De aanvullende aangifte is ver buiten beroepstermijn van zes weken ingediend. Als reden voor de termijnoverschrijding wordt gegeven dat de toenmalige adviseur gedetineerd was. De rechtbank vindt dat de adviseur maatregelen had moeten treffen om aan zijn verplichtingen te voldoen en dat het nalaten hiervan voor risico van belastingplichtige komt. Er is derhalve geen sprake van een situatie die aan niet-ontvankelijkverklaring in de weg staat. Bron: Rb. Den Haag 28-01-2014 (publicatiedatum: 14-05-2014 )
  Lees verder >
 • De Belastingdienst gaat de komende jaren aan de slag met het vernieuwen en verbeteren van werkprocessen en met het objectiveren van prestaties. Het vereenvoudigen van het fiscale stelsel is daarbij cruciaal. Staatssecretaris Wiebes heeft dit uitgewerkt in de Brede agenda voor de Belastingdienst die hij vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.
  De Belastingdienst gaat de komende jaren aan de slag met het vernieuwen en verbeteren van werkprocessen en met het objectiveren van prestaties. Het vereenvoudigen van het fiscale stelsel is daarbij cruciaal. Staatssecretaris Wiebes heeft dit uitgewerkt in de Brede agenda voor de Belastingdienst die hij vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoewel de Belastingdienst in de kern een professionele en goed functionerende organisatie is en wordt gewaardeerd om haar deskundigheid en betrouwbaarheid, is ingrijpen nodig om in te spelen op de toekomst. Wiebes heeft met de top van de Belastingdienst en het departement een drietal knelpunten blootgelegd. Allereerst is er achterstallig onderhoud in een groot aantal werkprocessen. De door de Belastingdienst gehanteerde batchgewijze processen sluiten niet meer aan op de geïndividualiseerde gegevensuitwisseling, zoals die steeds meer plaatsvindt. De systemen moeten dan ook robuuster worden gemaakt. Een andere voorwaarde voor succes is de vereenvoudiging van de fiscale regelgeving. De fiscale wijzigingen komen nu in toenemend tempo op de Belastingdienst af, maar dit is praktisch niet meer uitvoerbaar. Ten derde moet het verwachtingspatroon worden aangepast. Een fout waardoor 30.000 huishoudens te laat hun geld krijgen, is gezien het totaal aantal van miljoenen belastingplichtigen slechts een kleine foutenmarge. Wiebes komt daarom met een samenhangend verbeterprogramma dat direct in gang is gezet en de komende jaren verder wordt uitgevoerd. Het programma pakt de drie geconstateerde knelpunten aan. Zo moet de complexiteit worden verminderd (spoor A), moeten de werkprocessen robuuster worden gemaakt (spoor B) en moeten verwachtingen en rapporten van verwachte prestaties helder worden gesteld (spoor C). Daarnaast komt er een spoor om veranderingen als gevolg van de andere sporen in de organisatie te borgen (spoor X). Bron: MvF 19-05-2014
  Lees verder >
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder vervangen door een nieuwe regeling. Een aangepaste regeling kan op de website Internetconsultatie.nl worden ingezien.
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder vervangen door een nieuwe regeling. Een aangepaste regeling kan op de website Internetconsultatie.nl worden ingezien. Aanleiding voor de aanpassing van de regeling is de inwerkingtreding van de Wet flex-bv met ingang van 1 oktober 2012 en recente rechtspraak van de Hoge Raad. Net als bij de huidige Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder gaat het in de nieuwe regeling om het vaststellen van de feitelijke macht binnen de vennootschap. Indien geen sprake is van ondergeschiktheid en daarmee van een reële gezagsverhouding is geen sprake van werknemerschap. Een verplichte werknemersverzekering is dan niet aan de orde. De Wet flex-bv kent een grotere vrijheid bij de inrichting van een besloten vennootschap, waaronder meer vrijheid in vormgeving en de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders. In de statuten kan men bijvoorbeeld bepalen dat bestuurders niet worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders, maar door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding of een ander orgaan binnen de vennootschap. In de voorgestelde Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is artikel 2 onderdelen a tot en met c hierop aangepast. Verder is onderdeel c aangepast naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2013. In de oude Regeling was bepaald dat een bestuurder als dga werd aangemerkt indien ten minste tweederde van de aandelen werd gehouden door de bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Hiervoor telden zijn eigen aandelen, aldus de Hoge Raad, niet mee. In de nieuwe formulering wordt een bestuurder als dga aangemerkt als hij tezamen met zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad een belang van ten minste tweederde heeft. Doel van de consultatie is vernemen in hoeverre de regels aansluiten bij de beleving van ondergeschiktheid van de bestuurder aan de vennootschap op basis van zijn aandelenbezit en zeggenschap in de vennootschap. Door middel van een internetconsultatie wil het ministerie nagaan of de voorgenomen regeling aanleiding geeft tot wijzigingen in statuten van bestaande vennootschappen en welke nieuwe mogelijkheden ontstaan tot inrichting van de vennootschap en het al dan niet ontstaan of vervallen van verzekeringsplichtige dienstbetrekkingen van bestuurders van vennootschappen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht dat het praktisch effect voor bestaande vennootschappen beperkt zal zijn. Men kan tot 13 juni 2014 op deze consultatie reageren. Bron: Min. SZW 16-05-2014, internetconsultatie
  Lees verder >
 • Indien een rechtszoekende een laatste rechterlijke instantie vraagt om prejudiciële vragen voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, dient die rechterlijke instantie, indien niet aan dat verzoek wordt voldaan, te motiveren waarom niet op dat verzoek wordt ingegaan. Dit blijkt uit een arrest van het Europese Hof voor Rechten van de Mens (EHRM).
  Indien een rechtszoekende een laatste rechterlijke instantie vraagt om prejudiciële vragen voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, dient die rechterlijke instantie, indien niet aan dat verzoek wordt voldaan, te motiveren waarom niet op dat verzoek wordt ingegaan. Dit blijkt uit een arrest van het Europese Hof voor Rechten van de Mens (EHRM). Een Tunesiër, die met zijn familie woonachtig en werkzaam is in Italië, vond dat hij recht had op de Italiaanse gezinsbijslag. De uitkerende instantie wees dit af, omdat de man niet beschikte over de Italiaanse nationaliteit zoals voor de uitkering was vereist. Zijn verzoeken om hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof werden zonder motivering afgewezen. Uiteindelijk heeft hij de zaak aanhangig gemaakt bij het EHRM. Het EHRM was het eens met de klacht, dat er geen sprake was van een eerlijk proces. Als nationale rechters weigeren prejudiciële vragen voor te leggen aan het Europese Hof, dienen zij op basis van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met redenen omkleed aan te geven waarom zij de vragen niet voorleggen. Het kan zijn dat de vraag niet relevant is, dat de bepaling al in een vergelijkbare zaak is behandeld of dat het Europese recht in deze zo duidelijk is dat het niet nodig is om de vragen voor te leggen. Omdat het verzoek om prejudiciële vragen zonder motivering is afgewezen vindt het EHRM dat de man geen eerlijk proces heeft gehad. Bron: EHRM 08-04-2014
  Lees verder >