Nieuwsarchief
Op deze pagina vindt u het archief met onze tips en adviezen. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Onderweegs & De Groot Accountants en Belastingadviseurs.
 
 • Werkgevers hoeven geen crisisheffing te betalen over loon dat voortvloeit uit opname uit een levensloopregeling. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit bekend gemaakt.
  Werkgevers hoeven geen crisisheffing te betalen over loon dat voortvloeit uit opname uit een levensloopregeling. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit bekend gemaakt. De staatssecretaris meldt dat hij wil stimuleren dat in 2013 gebruik wordt gemaakt van de levensloopregeling. Hij wil er daarom voor zorgen dat de crisisheffing zo vormgegeven wordt dat deze niet nadelig uitpakt voor diegene die in 2013 gebruik maken van de levensloopregeling. Bron: MvF 07-03-2013
  Lees verder >
 • Binnenkort dient staatssecretaris Weekers van Financiën bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in dat belastingplichtigen sneller duidelijkheid en zekerheid moet gaan geven over zijn of haar aangifte. Het wetsvoorstel verkort de termijn waarbinnen een aanslag of navorderingsaanslag definitief wordt vastgesteld. Ook wordt het voor belastingplichtigen eenvoudiger om een aangifte te herzien. Het wetsvoorstel betreft aangiftes voor de inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting.
  Binnenkort dient staatssecretaris Weekers van Financiën bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in dat belastingplichtigen sneller duidelijkheid en zekerheid moet gaan geven over zijn of haar aangifte. Het wetsvoorstel verkort de termijn waarbinnen een aanslag of navorderingsaanslag definitief wordt vastgesteld. Ook wordt het voor belastingplichtigen eenvoudiger om een aangifte te herzien. Het wetsvoorstel betreft aangiftes voor de inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Op dit moment kan het tot drie jaar duren voordat iemand zijn definitieve aanslag ontvangt. Hert wetsvoorstel verkort de termijn tot vijftien maanden. De termijn zal beginnen te lopen vanaf de datum waarop de Belastingdienst de aangifte ontvangt. De termijn waarbinnen goedwillende belastingplichtigen een navordering kunnen ontvangen is nu vijf jaar. Het wetsvoorstel verkort die termijn tot drie jaar na ontvangst van de aangifte. Voor 'kwaadwillenden' wordt echter de navorderingstermijn verlengd tot twaalf jaar na ontvangst van de aangifte in plaats van de huidige vijf jaar. Een andere aanpassing in het wetsvoorstel betreft het doorgeven van wijzigingen in de aangifte. Dit wordt volgens het voorstel mogelijk tot achttien maanden nadat de Belastingdienst de aangifte heeft ontvangen. Voor een wijziging hoeft geen bezwaar meer te worden gemaakt zoals nu het geval is. Als de belastingplichtige en de Belastingdienst het echter niet eens zijn, blijft rechtsbescherming gegarandeerd. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Bron: MvF 8-03-2013
  Lees verder >
 • De verplichte invoering van de werkkostenregeling wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit in een brief aan de Kamer bekendgemaakt. De bewindsman schrijft dat de beeldvorming over de werkkostenregeling niet positief is te noemen, de evaluatie bevestigt dat, maar dat de systematiek van de regeling en de gedachte daarachter wel goed worden gewaardeerd.
  De verplichte invoering van de werkkostenregeling wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit in een brief aan de Kamer bekendgemaakt. De bewindsman schrijft dat de beeldvorming over de werkkostenregeling niet positief is te noemen, de evaluatie bevestigt dat, maar dat de systematiek van de regeling en de gedachte daarachter wel goed worden gewaardeerd. De staatssecretaris wil een aantal zaken aan de regeling verbeteren. In zijn brief meldt hij dat er al enige maanden langs twee sporen hard wordt gewerkt aan verbeteringen die zowel los van elkaar als gelijktijdig kunnen worden toegepast. Bij het eerste spoor wordt gekeken of het werkplekcriterium kan worden vervangen door een algemener criterium om te bepalen of iets wel of niet loon is. Hiervoor is een aanpassing van het loonbegrip nodig. Het tweede spoor bestaat eruit om oplossingen te vinden voor de meer administratieve knelpunten in de werkkostenregeling. Bron: MvF 8-03-2013, DB/2013/96 M
  Lees verder >
 • De Belastingdienst heeft de catalogusprijzen bekendgemaakt van de meeste auto's die via officiële importeurs zijn geïmporteerd tussen 1 juli 2005 en 1 januari 2010. De catalogusprijzen zijn gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De vermelde prijzen kunt u gebruiken voor het berekenen van de bijtelling privégebruik auto voor de inkomstenbelasting, de loonheffingen en de btw. Staat de gezochte catalogusprijs niet op de site van de RDW, dan adviseert de Belastingdienst om de de BelastingTelefoon te bellen. Bron: Belastingdienst, 1-03-2013
  De Belastingdienst heeft de catalogusprijzen bekendgemaakt van de meeste auto's die via officiële importeurs zijn geïmporteerd tussen 1 juli 2005 en 1 januari 2010. De catalogusprijzen zijn gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De vermelde prijzen kunt u gebruiken voor het berekenen van de bijtelling privégebruik auto voor de inkomstenbelasting, de loonheffingen en de btw. Staat de gezochte catalogusprijs niet op de site van de RDW, dan adviseert de Belastingdienst om de de BelastingTelefoon te bellen. Bron: Belastingdienst, 1-03-2013
  Lees verder >
 • Om dubbele btw heffing voor de levering van tabaksproducten te voorkomen voert staatssecretaris Weekers van Financiën een overgangsregeling in. Fabrikanten, groothandel en detaillisten kunnen hierdoor bij uitslag reeds afgedragen btw terugvragen voor tabaksproducten die zij op 1 juli 2013 nog in voorraad hebben.
  Om dubbele btw heffing voor de levering van tabaksproducten te voorkomen voert staatssecretaris Weekers van Financiën een overgangsregeling in. Fabrikanten, groothandel en detaillisten kunnen hierdoor bij uitslag reeds afgedragen btw terugvragen voor tabaksproducten die zij op 1 juli 2013 nog in voorraad hebben. Nu is het zo dat de btw van tabaksproducten tegelijk met de accijns afgedragen wordt door de importeur of fabrikant. Per 1 juli 2013 zal de btw-heffing plaatsvinden zoals op ieder ander product het geval is. Hierdoor zal naast de fabrikant en de groothandel, ook de detaillist recht hebben op vooraftrek van btw die bij inkoop is betaald. Door de overstap van het huidige naar het reguliere systeem zou het kunnen gebeuren dat door de tabaksbranche twee maal btw betaald wordt over hetzelfde product. De overgangsregeling voorkomt dit. Fabrikanten, groothandel en detaillisten kunnen via de normale btw aangifte direct na 1 juli 2013 eenmalig om een teruggaaf verzoeken. Bron: MvF 5-03-2013
  Lees verder >
 • Het kabinet trekt in 2013 en 2014 €50 miljoen extra uit om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijven dit aan de Tweede Kamer.
  Het kabinet trekt in 2013 en 2014 €50 miljoen extra uit om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijven dit aan de Tweede Kamer. Het kabinet stelt €25 miljoen beschikbaar voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio’s, waar gemeenten en hun samenwerkingspartners jongeren aan de slag kunnen helpen. Hiermee wordt voortgebouwd op de regionale werkwijze en samenwerking die bij het Actieplan Jeugdwerkloosheid in 2009 tot stand is gebracht. Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de Startersbeurs, een initiatief om starters op de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen en het Jongerenloket, waar alle jongeren terecht kunnen voor advies bij scholing en het vinden van werk. €25 miljoen gaat naar 'School Ex', een programma waarbij examenkandidaten in het mbo worden gestimuleerd na het behalen van hun diploma langer door te leren om zo jeugdwerkloosheid te voorkómen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Naast extra geld zal er ook een ambassadeur voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid voor de duur van twee jaar worden aangesteld. Deze moet proberen baanmogelijkheden dichterbij werkloze jongeren te brengen, onder meer door het bij elkaar brengen van betrokken partijen zoals gemeenten en werkgevers . Verder wil het kabinet dat sociale partners op sectorniveau afspraken maken over stageplekken en leerbanen. Het kabinet is bereid om onder voorwaarden deze plannen mede te financieren. Bron: Min SZW 5-03-2013, nieuwsbericht
  Lees verder >
 • De eenmalige crisisheffing, die werkgevers dit jaar moeten betalen over beloningen in 2012 hoger dan € 150.000 zal eenmalig worden gecontinueerd in 2014. Dit is een van de maatregelen die de regering in een brief naar aanleiding van de CPB-cijfers over het begrotingstekort aankondigt. De eenmalige crisisheffing was een maatregel uit het lenteakkoord van vorig jaar. Nadrukkelijk werd toen gesteld dat het om een eenmalige maatregel ging.
  De eenmalige crisisheffing, die werkgevers dit jaar moeten betalen over beloningen in 2012 hoger dan € 150.000 zal eenmalig worden gecontinueerd in 2014. Dit is een van de maatregelen die de regering in een brief naar aanleiding van de CPB-cijfers over het begrotingstekort aankondigt. De eenmalige crisisheffing was een maatregel uit het lenteakkoord van vorig jaar. Nadrukkelijk werd toen gesteld dat het om een eenmalige maatregel ging. Om het begrotingsakkoord volgend jaar onder de 3% te krijgen kondigt het kabinet extra maatregelen aan. Behalve de continuering van de crisisheffing – die naar verwacht een half miljard euro zal opleveren – bevat het pakket nog een aantal fiscale maatregelen. De belastingschijven en de heffingskortingen worden volgend jaar bevroren door de inflatiecorrectie op de loon- en inkomstenbelasting voor 2014 achterwege te laten (de tabelcorrectiefactor wordt op 0 gezet). Deze maatregel zal circa € 1,1 miljard opleveren. Daarnaast wordt geld, dat gereserveerd was voor lastenverlichting voor bedrijven (ter compensatie van vergroeningsmaatregelen), ingezet om het begrotingstekort terug te dringen (€ 640 miljoen). De nullijn voor werkenden bij de overheid en het onderwijs moet een miljard euro opleveren. Ook wil het kabinet in de gezondheidszorg in het overleg met de sociale partners komen tot een vrijwillige nullijn voor 2,5 jaar (1 juli 2013 tot en met 31 december 2015). Voor lopende cao’s overweegt het kabinet het OVA-convenant (convenant voor de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg) geheel of gedeeltelijk op te schorten. De nullijn in de zorg levert naar verwachting eveneens een miljard euro op. De maatregelen zullen leiden tot koopkrachtverlies voor vrijwel alle huishoudens. Om de laagste inkomens relatief te ontzien wordt structureel € 300 miljoen gereserveerd voor koopkrachtverbeterende maatregelen. Over de invulling wordt in augustus besloten. Om de bedrijvigheid en werkgelegenheid te stimuleren komt er een pakket maatregelen voor investeringen, waaronder versneld afschrijven (tot 50%) in 2013. Dit moet leiden tot een liquiditeitsimpuls aan het bedrijfsleven van € 630 miljoen in 2013 en € 165 miljoen in 2014. Deze bedragen worden gecompenseerd door hogere belastinginkomsten in latere jaren. De bouwnijverheid zal gesteund worden met een gericht pakket van investeringen in de infrastructuur in 2014. Tot slot wordt een extra bijdrage gedaan aan het revolverend fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Tezamen met de bijdragen uit de particuliere sector leidt dit tot hogere investeringen in energiebesparing. Bron: MvF 01-03-2013, BZ2013/90 M
  Lees verder >
 • Staatsecretaris Weekers heeft aangegeven welke punten in de aangifte IB extra aandacht krijgen van de Belastingdienst. Ook laat hij weten dat er meer gegevens, zoals bank- en spaargegevens, zijn ingevuld in de vooraf ingevulde aangifte. Het blijft echter zaak deze gegevens goed te controleren.
  Staatsecretaris Weekers heeft aangegeven welke punten in de aangifte IB extra aandacht krijgen van de Belastingdienst. Ook laat hij weten dat er meer gegevens, zoals bank- en spaargegevens, zijn ingevuld in de vooraf ingevulde aangifte. Het blijft echter zaak deze gegevens goed te controleren. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan het verhogen van de hypotheek, de (on)terechte aftrek van lijfrentepremies, (on)terechte aftrek van zorgkosten en ondersteuning bij het invullen van zogenoemde Duitse rente. De Belastingdienst stapt over naar meerdere extra service- en controlethema’s om mensen vooraf te informeren over veel gemaakte fouten en deze te voorkomen. Behoort men tot deze groep mensen dan kan men een brief van de fiscus tegemoet zien met tekst en uitleg over de juiste wijze van invullen van deze onderwerpen. Omdat het in de aangifte van mensen die gaan scheiden vaak fout gaat, wil de Belastingdienst hen de komende jaren extra informatie bieden. Ook streeft de Belastingdienst er naar om enkele miljoenen aanslagen versneld op te leggen. Mensen krijgen dan niet eerst een voorlopige aanslag maar direct een definitieve. De vooringevulde aangifte is aangevuld met banksaldi en spaartegoeden, waarde van effectenportefeuilles, leningen en andere schulden, buitenlandse (Belgische en Duitse) pensioenen, premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen), buitenlandse rekeningen en inkomsten van zorgverleners betaald uit persoonsgebonden budget (andere inkomsten, resultaat overige werkzaamheden). Bron: MvF 27-02-2013
  Lees verder >