Nieuwsarchief
Op deze pagina vindt u het archief met onze tips en adviezen. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Onderweegs & De Groot Accountants en Belastingadviseurs.
 
 • Een achteraf aan de hand van een agenda opgestelde kilometeradministratie, die ook nog eens rammelt, biedt geen uitkomst, als men wil aantonen dat met de ter beschikking gestelde auto niet meer dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt.
  Een achteraf aan de hand van een agenda opgestelde kilometeradministratie, die ook nog eens rammelt, biedt geen uitkomst, als men wil aantonen dat met de ter beschikking gestelde auto niet meer dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt. Een vennootschap stel haar dga een auto ter beschikking zonder een bedrag vanwege privégebruik bij het loon te tellen. Tijdens een boekenonderzoek over 2006 wordt herhaaldelijk gevraagd om de kilometeradministratie, maar deze wordt niet toegezonden. De inspecteur trekt de conclusie dat de vennootschap aan de dga een auto ter beschikking heeft gesteld en dat niet is gebleken dat minder dan 500 kilometer privé met deze auto gereden is. De inspecteur legt daarom een naheffingsaanslag aan de vennootschap op. In de bezwaarfase heeft de vennootschap alsnog een kilometeradministratie en een uitdraai van de digitale (zakelijke) agenda van de dga overgelegd. Daarin is vermeld dat de dga in 2006 27.924 kilometer heeft gereden, waarvan 426 kilometer voor privédoeleinden. Omdat niet in geschil is dat de vennootschap aan de dga een auto ter beschikking heeft gesteld, geldt volgens Hof Arnhem-Leeuwarden de hoofdregel dat de auto wordt geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld. Het aan dit privégebruik toe te rekenen voordeel wordt op kalenderjaarbasis gesteld op ten minste 22% van de waarde van de auto. Slechts indien uit een rittenadministratie of anderszins blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt, wordt van deze hoofdregel afgeweken en wordt het aan het privégebruik toe te rekenen voordeel op nihil gesteld. Naar het oordeel van het hof heeft de vennootschap met de verwijzing naar de in bezwaar overgelegde kilometeradministratie en zakelijke agenda niet voldaan aan de op haar rustende bewijslast om overtuigend aan te tonen dat de dga de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. De kilometeradministratie is achteraf opgesteld aan de hand van de zakelijke agenda van de dga, waarin slechts locaties worden genoemd, van geen enkel moment gedurende het jaar is de feitelijke kilometerstand bekend zodat niet kan worden geverifieerd of de in de kilometeradministratie vermelde kilometerstanden overeenkomen met de feitelijke kilometerstanden, met de auto zijn snelheidsovertredingen begaan op plaatsen die niet stroken met de kilometeradministratie, op verschillende data zijn onjuiste afstanden en dientengevolge onjuiste kilometerstanden vermeld (hetgeen doorwerkt in de resterende kilometeradministratie) en de auto is blijkens de kilometeradministratie voor 426 kilometer voor privédoeleinden gebruikt, zodat een beperkt aantal extra privékilometers al tot een overschrijding van de grens van 500 kilometer leidt. De inspecteur heeft terecht een voordeel in verband met het privégebruik van de auto in aanmerking genomen. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 1-04-2014
  Lees verder >
 • De experimentele regeling voor bedrijven investeringszones (BIZ) wordt tot wet verheven. Vorige heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetsvoorstel dat dit moet regelen aan de Tweede Kamer gestuurd.
  De experimentele regeling voor bedrijven investeringszones (BIZ) wordt tot wet verheven. Vorige heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetsvoorstel dat dit moet regelen aan de Tweede Kamer gestuurd. Met de zogenaamde Bedrijven Investeringszones (BIZ) kunnen ondernemers makkelijker afspraken maken over bijvoorbeeld afvalinzameling, het aanbrengen van extra verlichting en het verbeteren van de beveiliging. Ook het gezamenlijk ontwikkelen van een speciale app over het winkelgebied behoort tot de mogelijkheden. Tot nu toe konden ondernemers alleen experimenteren met een BIZ. Hiertoe was in 2009 de Experimentenwet BI-zones in werking getreden. Op grond van die wet kon een gemeente een belasting instellen ter bestrijding van de kosten, verbonden aan activiteiten ter bevordering van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van een zogenoemde BIZ. Van belang was wel dat voor de BIZ-heffing draagvlak moest zijn onder de bijdrageplichtigen. Het nu ingediende wetsvoorstel maakt de mogelijkheid voor een BIZ permanent. Doelstelling van de wet is ondernemers in staat te stellen om samen hun werkomgeving te verbeteren. Nu kan het voorkomen dat goede plannen stranden omdat een of enkele ondernemers niet willen meedoen. Met de BIZ kan de gemeente wanneer een meerderheid van bedrijven wil investeren in hun gebied, er voor zorgen dat verbetermaatregelen gezamenlijk worden betaald. In het experiment zijn tot nu toe al meer dan 100 bedrijventerreinen en winkelgebieden opgeknapt door ondernemers. Het streven is dat in 2015 de experimentele regeling is omgezet in wetgeving. Bron: Min EZ, 10-04-2014
  Lees verder >
 • Als een belastingplichtige vanwege zijn financiële situatie niet in staat is om het griffierecht te betalen om een rechtszaak te kunnen aanspannen, kan hij om vermindering van het griffierecht verzoeken.
  Als een belastingplichtige vanwege zijn financiële situatie niet in staat is om het griffierecht te betalen om een rechtszaak te kunnen aanspannen, kan hij om vermindering van het griffierecht verzoeken. Aan een belastingplichtige zijn over de tijdvakken 2005 en 2006 naheffingsaanslagen loonbelasting met boete opgelegd. De belastingplichtige is in mei 2010 in staat van faillissement verklaard. Nadat de naheffingsaanslagen door de inspecteur en de rechtbank zijn gehandhaafd, stelt de belastingplichtige beroep in bij het hof. Voor de zitting heeft de belastingplichtige per brief verzocht om, gezien zijn financiële situatie, geen griffierecht te hoeven betalen. Hof Amsterdam heeft het beroep op basis van de wettelijke regels niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet betalen van het griffierecht. Na daartegen in verzet te zijn gegaan, heeft het hof het verzet gegrond verklaard. Volgens het hof zijn de financiële omstandigheden van belastingplichtige zodanig dat hij het volledige bedrag aan griffierecht niet kan betalen. Op grond van het EVRM dient belastingplichtige echter voor wat betreft de boeten toegang tot de rechter te krijgen. Voor wat betreft de naheffingsaanslagen baseert het hof zich een algemeen rechtsbeginsel van een effectief recht op toegang tot de rechter. Het griffierecht wordt uiteindelijk van € 112 verminderd tot € 20. Ook de Hoge Raad vindt het niet terecht dat toegang tot de rechter niet mogelijk is als het griffierecht niet wordt betaald. Volgens de Hoge Raad is niet iedere heffing van griffierecht in strijd met het EVRM. De heffing van griffierecht is in strijd met het gewaarborgde recht op toegang tot de rechter als het bedrag aan griffierecht een belemmering vormt voor toegang tot de rechter. Het griffierecht is echter bedoeld om rechtzoekenden een zorgvuldige afweging te laten maken of het zin heeft om een zaak voor de rechter te brengen. Normaal gesproken zullen de tarieven van het griffierecht de toegang tot de rechter niet belemmeren. Het kan echter voorkomen dat een belastingplichtige het griffierecht niet kan opbrengen, waardoor men niet naar de rechter kan stappen. Het is dan niet terecht dat door het onbetaald blijven van griffierecht het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het hof heeft de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep terecht achterwege gelaten. Bron: HR 28-03-2014
  Lees verder >
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn digitale handtekeningen. Heeft men iemand anders bijvoorbeeld zijn DigiD gegeven, dan kan men zich er later niet op beroepen dat die ander er onbevoegd gebruik van maakt. Gaat men bijvoorbeeld scheiden, dan is het ook zaak tijdig de DigiD aan te passen zodat de ex-partner daar geen gebruik van kan maken.
  Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn digitale handtekeningen. Heeft men iemand anders bijvoorbeeld zijn DigiD gegeven, dan kan men zich er later niet op beroepen dat die ander er onbevoegd gebruik van maakt. Gaat men bijvoorbeeld scheiden, dan is het ook zaak tijdig de DigiD aan te passen zodat de ex-partner daar geen gebruik van kan maken. Een echtpaar besluit in 2008 te gaan scheiden. In februari 2009 doet de man van het echtpaar aangifte IB 2007. Deze aangifte is ondertekend met de digitale handtekening van de man en van de vrouw. In de aangifte IB is het volledige saldo van de inkomsten en aftrekposten eigen woning toegerekend aan de man. De inspecteur heeft deze verdeling bij het opleggen van de aanslag gevolgd. De vrouw van het echtpaar heeft in november 2012 haar aangifte IB 2007 ingediend en daarbij een bedrag aan negatieve inkomsten uit eigen woning aangegeven. Na uitwisseling van informatie besluit de inspecteur de negatieve inkomsten uit eigen woning bij het opleggen van de aanslag in mei 2013 te corrigeren. Het door de vrouw aangetekende bezwaar wordt door de inspecteur afgewezen. In januari 2014 doet de vrouw bij de politie aangifte van fraude. Volgens haar heeft haar ex-echtgenoot zonder haar toestemming gebruikgemaakt van haar digitale handtekening voor het indienen van zijn aangifte IB 2007. Eind januari 2014 komt de zaak voor de rechtbank. Volgens de vrouw heeft zij recht op toekenning van de helft van de negatieve inkomsten uit eigen woning, omdat zij en haar ex-man geen onderlinge verhouding hebben gekozen. Haar ex-man heeft de negatieve inkomsten eenzijdig en op frauduleuze wijze aan zichzelf toegerekend. De rechtbank is het echter eens met de correctie door de inspecteur. De door de man ingediende aangifte voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden met digitale handtekeningen van beide fiscale partners en de aanslag is opgelegd overeenkomstige de ingediende aangifte. Daarmee is er een keuze voor de verdeling gemaakt. Dat zonder toestemming gebruik is gemaakt van de digitale handtekening van de vrouw maakt daarbij niet uit. Het is haar eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat er geen onbevoegd gebruik kan worden gemaakt van de digitale handtekening. Ook de stelling van de vrouw dat de inspecteur de nadelige gevolgen van de fraude maar voor zijn rekening moest nemen, haalde het bij de rechtbank niet. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 14-02-2014
  Lees verder >
 • Een bestaande pilot in de zorgsector gericht op zelfstandige zorgverleners die niet aan alle fiscale en socialeverzekeringsrechtelijke voorwaarden voor ondernemerschap voldoen, wordt ook opengesteld voor werkenden in de thuiszorg van wie vorig jaar de VAR-wuo werd herzien in een VAR-loon. De bewindslieden Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretarissen Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Wiebes van Financiën schrijven dit in een brief aan de Kamer naar aanleiding van Kamervragen.
  Een bestaande pilot in de zorgsector gericht op zelfstandige zorgverleners die niet aan alle fiscale en socialeverzekeringsrechtelijke voorwaarden voor ondernemerschap voldoen, wordt ook opengesteld voor werkenden in de thuiszorg van wie vorig jaar de VAR-wuo werd herzien in een VAR-loon. De bewindslieden Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretarissen Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Wiebes van Financiën schrijven dit in een brief aan de Kamer naar aanleiding van Kamervragen. Eind vorig jaar werd de VAR-wuo van circa 1.200 zelfstandigen (zzp’ers) in de thuiszorg herzien in een VAR-loon. Volgens de fiscus was in dit geval geen sprake van zelfstandig ondernemerschap. Naar aanleiding van Kamervragen over deze kwestie schrijven de bewindslieden dat het bestrijden van schijnzelfstandigheid een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbeleid is. Onderdeel hiervan is een effectieve handhaving op het onjuist gebruik van de Verklaring arbeidsrelaties (VAR). Volgens de bewindslieden komen in de zorg nog steeds zzp-constructies voor die niet aan de regelgeving voldoen en derhalve ongewenst zijn. De Belastingdienst zal hier op handhaven en heeft dit ook meerdere malen naar de sectoren gecommuniceerd. De bewindslieden benadrukken dat de opdrachtnemer er als aanvrager van een VAR verantwoordelijk voor dat de feiten en omstandigheden in overeenstemming zijn met de VAR. Wijzigingen daarin dienen ze te melden, zodat de VAR indien nodig kan worden herzien. Zo kan de opdrachtnemer blijven vertrouwen op de VAR. De Belastingdienst zal in alle sectoren, dus ook in de zorgsector, het gebruik van de VAR blijven toetsen aan de huidige wet- en regelgeving, de huidige beleidsregels daarover en aan de bestaande jurisprudentie. Van oudsher zijn zelfstandigen in de zorg werkzaam. Daarbij werd niet altijd aan de vereisten van de fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke regelgeving voldaan. Na eerdere pogingen om deze arbeidsrelaties met de regelgeving in overeenstemming te brengen via afspraken met de zorgbranche, is de wet- en regelgeving aangepast. Een zorgkantoor kon daardoor voor de thuiszorg niet alleen met zorginstellingen, maar ook met zelfstandige zorgverleners een contract aangaan voor het leveren van thuiszorg in natura. Om deze juridische mogelijkheid in de praktijk te testen is in 2011 samen met de Belastingdienst een pilot gestart. Hierbij constateerde de Belastingdienst dat er geen inhoudingsplicht is voor het zorgkantoor, met andere woorden: het zorgkantoor kan niet worden aangemerkt als de werkgever van de zorgverlener. Inmiddels doen ongeveer 750 (zelfstandige) zorgverleners aan de pilot mee. Het kabinet is zich ervan bewust dat er daarnaast nog andere zorgverleners zijn die zich ondernemer voelen, maar op grond van de feiten en omstandigheden geen ondernemer zijn, en toch zorg verlenen door te contracteren met een zorginstelling of –bemiddelaar. Om ook hen de gelegenheid te geven als zelfstandige zorgverlener te werken waarbij zij zowel aan de sectorale als aan de fiscale wet- en regelgeving voldoen, zal de bestaande pilot ook voor hen (en hun cliënten) worden opengesteld. Voorwaarde is wel dat ze kwalificeren als bevoegd zorgverlener en aan de eisen van zelfstandig ondernemerschap voldoen. Het uitbreiden van de pilot vergt wel een herschikking in het budgettaire kader en afstemming met de zorgkantoren. Zodra de uitbreiding van de pilot rond is zal de Belastingdienst actief zorgverleners van wie de VAR-Wuo eind 2013 is herzien in een VAR-loon op deze mogelijkheid wijzen. Bron: TK 2013-2014, 31 311, nr. 106
  Lees verder >
 • Volgens Actal merken kleine ondernemers weinig van de vermindering van de regeldruk. Volgens de regelwaakhond is dit niet alleen hun beleving, maar ook feitelijk zo. Ondanks de ambitieuze doelstellingen van achtereenvolgende kabinetten hebben ondernemers de regeldruk in zeven jaar tijd met slechts 3% zien dalen.
  Volgens Actal merken kleine ondernemers weinig van de vermindering van de regeldruk. Volgens de regelwaakhond is dit niet alleen hun beleving, maar ook feitelijk zo. Ondanks de ambitieuze doelstellingen van achtereenvolgende kabinetten hebben ondernemers de regeldruk in zeven jaar tijd met slechts 3% zien dalen. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Actal. Het onderzoek richtte zich op een schildersbedrijf en een broodjeszaak. Beide staan symbool voor kleine ondernemers, aangezien veruit de meeste regeldruk afkomstig is uit generieke verplichtingen. Het onderzoek laat zien dat de regeldruk vooral groot is bij een bv. De ondernemer is dan vennootschapsbelastingplichtig en moet zijn jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren. Vooral voor micro-ondernemers met minder dan tien medewerkers drukken dit soort verplichtingen zwaar. Het is voor kleine ondernemers vervelend als zij wel voldoen aan de wet, maar een toezichthouder toch nog extra eisen stelt. Een praktijkvoorbeeld: een broodjeszaak heeft in een nieuwbouwpand geen sprinklerinstallatie geïnstalleerd, want dat was in zijn geval niet nodig. Na een brandveiligheidscontrole eist de toezichthouder dat hij dat alsnog doet. Naar aanleiding van dit onderzoek Actal doet de aanbeveling om nader te onderzoeken waarom de regeldruk zo weinig is afgenomen. Verder adviseert Actal met behulp van reeds bestaande mogelijkheden de regeldruk voor bedrijven te verminderen. Ook roept het onderzoek de vraag op of alle regeldrukverminderingen van de afgelopen jaren wel daadwerkelijk in de boeken van de kleine ondernemers terecht zijn gekomen? Een evaluatie kan hierover duidelijkheid bieden. Actal adviseert daarom om het onderwerp ‘regeldruk’ standaard op te nemen in de verplichte, periodieke beleidsevaluaties. Bron: Actal, 3-04-2014
  Lees verder >
 • Een kilometervergoeding is een vergoeding voor kosten van vervoer die niet is vrijgesteld van loonheffing. Het bovenmatige deel van de vergoeding is dan ook belast.
  Een kilometervergoeding is een vergoeding voor kosten van vervoer die niet is vrijgesteld van loonheffing. Het bovenmatige deel van de vergoeding is dan ook belast. Een accountmanager werkt sinds 2011 vanuit huis en bezoekt de klanten van zijn werkgever met een eigen auto. Op basis van de arbeidsovereenkomst is de accountmanager verplicht om in een representatieve auto te rijden. Om een dergelijke auto te kunnen aanschaffen heeft hij een lening van zijn werkgever gekregen. Uit de leningovereenkomst valt af te leiden dat de werkgever eigenaar van de auto is totdat de lening is afbetaald. Voor iedere zakelijk gereden kilometer ontvangt hij een vergoeding van € 0,38 in plaats van de fiscaal vrijgestelde vergoeding van € 0,19. Maandelijks ontvangt hij van zijn werkgever een voorschot van € 1.100 op de te ontvangen kilometer vergoeding. Afrekening vindt plaats op basis van een kilometerregistratie. In 2011 heeft de accountmanager 46.020 zakelijke kilometers en 6.446 privékilometers gereden. De voor zakelijke kilometers gedeclareerde brutovergoeding van € 17.234,49 is voor € 8.490,69 belast. De accountmanager is het er niet mee eens dat de vergoeding tot het loon wordt gerekend. Hij vindt dat er geen sprake is van vervoerskosten zoals bedoeld in de wet, maar dat het om beroepskosten gaat die vrij vergoed kunnen worden. De rechtbank en vervolgens het hof zijn het hier niet mee eens. De vergoeding vormt een vergoeding ter zake van vervoer en behoort daarom tot het loon. Omdat de kosten als vervoerskosten kunnen worden aangemerkt, komt men niet meer toe aan de beoordeling of sprake is van beroepskosten die voor een vrije vergoeding in aanmerking komen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel, omdat de auto volgens de accountmanager in zijn situatie vergeleken moet worden met een auto die door de werkgever ter beschikking is gesteld en voor minder dan 500 kilometer privé wordt gebruikt, slaagt niet. Ook de door de accountmanager naar voren gebrachte interpretatie van het Handboek Loonheffing, dat sprake is van een ter beschikking gestelde auto, helpt hem niet. (03-04-2014) Hof Amsterdam 27-03-2014
  Lees verder >
 • Op grond van artikel 5.46 Awb kan een boete gematigd worden als deze vanwege bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld de draagkracht van de overtreder, te hoog is. Volgens de Hoge Raad mag bij het bepalen van die draagkracht ook rekening worden gehouden met de verplichting om naheffingsaanslagen loonbelasting te voldoen.
  Op grond van artikel 5.46 Awb kan een boete gematigd worden als deze vanwege bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld de draagkracht van de overtreder, te hoog is. Volgens de Hoge Raad mag bij het bepalen van die draagkracht ook rekening worden gehouden met de verplichting om naheffingsaanslagen loonbelasting te voldoen. Naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek is over het tijdvak 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 aan de bv een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd. Vanwege het ingestelde strafrechtelijk onderzoek is over dit tijdvak geen bestuurlijke boete opgelegd. De in beslag genomen administratie bevat ook gegevens met betrekking tot de jaren 2003 tot en met 2005. De inspecteur heeft deze gegevens onderworpen aan een afzonderlijk administratief onderzoek. Ook voor die jaren worden naheffingsaanslagen opgelegd en een vergrijpboete van 50%, omdat volgens de inspecteur willens en wetens onjuiste aangiften zijn gedaan. Bij uitspraak op bezwaar is die boete wegens overschrijding van de redelijke termijn gematigd. De rechtbank heeft de boete in verband met overschrijding van de redelijke termijn verder gematigd. Voor het jaar 2006 is het bedrijf strafrechtelijk vervolgd wat geresulteerd heeft in een boete van € 50.000. Voor het Hof Arnhem bepleit de bv nog verdere matiging van de boete in het kader van een passende straftoemeting. Onder verwijzing naar haar negatieve eigen vermogen en de omstandigheid dat de bedrijfsactiviteiten sinds 2007 zijn beëindigd, beschikt zij niet over de financiële middelen om de boete te betalen. Het hof heeft geoordeeld dat het negatieve vermogen van het bedrijf eind 2006 volledig wordt veroorzaakt door het passiveren van de bedragen die zij moet betalen op grond van de naheffingsaanslagen loonbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2003 tot en met 2006. Bij ontbreken van een nadere toelichting ziet het hof in die omstandigheid geen aanleiding om in het kader van de straftoemeting rekening te houden met de slechte financiële positie. De Hoge Raad overweegt dat zowel ter beoordeling van de mate van verwijtbaarheid als ter beoordeling van de mate waarin een boete de betrokkene treft, de financiële omstandigheden van belang kunnen zijn. In de memorie van toelichting bij artikel 5:46 van de Awb is vermeld dat een bestuursorgaan zich zeker bij hogere boeten ervan moet vergewissen dat de boete, mede gelet op de draagkracht van de overtreder, geen onevenredige gevolgen heeft (TK 2003-2004, 29 702, nr. 3, blz. 142). Indien een bestuursorgaan een bestuurlijke boete oplegt en daarbij rekening houdt met de draagkracht, moet het daarbij acht slaan op de financiële positie van de overtreder ten tijde van het besluit tot het opleggen van de boete. Ook de rechter moet bij een oordeel over de boete rekening houden met de omstandigheden van de betrokkene op dat moment, waaronder de draagkracht. Volgens de Hoge Raad heeft Hof Arnhem zijn oordeel dat geen rekening moet worden gehouden met de negatieve vermogenspositie van het bedrijf enkel doen steunen op de omstandigheid dat die negatieve positie volledig werd veroorzaakt door de verplichting tot betaling van de naheffingsaanslagen. Dat is volgens de Hoge Raad echter onvoldoende grond om de slechte financiële positie van het bedrijf bij de bepaling van de hoogte van de boete buiten beschouwing te laten. Ook is het hof uitgegaan van de vermogenspositie aan het einde van het jaar 2006. De Hoge Raad oordeelt dat het standpunt van het hof niet in stand kan blijven en verwijst het geding naar Hof Den Bosch. Met het oog op de verdere behandeling merkt de Hoge Raad nog op dat eerder in het geding de inspecteur het standpunt had ingenomen dat het zakelijke karakter van loonbelastingschulden er als regel aan in de weg staat om een boete wegens het niet (tijdig) afdragen van deze belasting te matigen op grond van de financiële positie van de inhoudingsplichtige. De Hoge Raad verwerpt dit standpunt nadrukkelijk. De financiële positie van een inhoudingsplichtige wordt mede bepaald door diens verplichting loonbelastingschulden te betalen. Het karakter van deze schulden vormt geen goede grond om dit element van zijn draagkracht buiten beschouwing te laten bij de bepaling van de proportionaliteit van een boete. Bron: HR 28-03-2014
  Lees verder >